Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Femke Rowel Fotografie

Definities

 1. Femke Rowel Fotografie: Femke Rowel Fotografie, gevestigd te Lelystad, KvK: 81880871.
 2. Klant: Degene met wie Femke Rowel Fotografie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Femke Rowel Fotografie en de klant samen.
 4. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden

Toepasselijkheid en wijziging voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen en leveringen van diensten en producten door of namens Femke Rowel Fotografie. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de cursist of van derde uitdrukkelijk uit. 
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden en de bedoeling van partijen. 

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. De overeenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals reeds schriftelijk is afgesproken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 3. Rekenfouten of kennelijke verschrijvingen in de gemaakte afspraken worden gecorrigeerd. Femke Rowel Fotografie behoudt zich alle rechten voor.
 4. Na het boeken van een fotoshoot bij Femke Rowel Fotografie ontvangt de klant minimaal een week van te voren informatie over de locatie, datum en tijd en overige informatie. 
 5. Onbewerkte foto’s worden niet geleverd door Femke Rowel Fotografie. Er worden geen RAW bestanden geleverd.  
 6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een meeloop dag worden afgelast. In voorkomende gevallen wordt minimaal 48 uur van te voren in overleg naar een alternatieve datum en/of invulling gezocht. 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Femke Rowel Fotografie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Er worden reiskosten in rekening gebracht door Femke Rowel Fotografie. De reiskosten worden berekend op basis van het aantal gereden kilometers naar de afgesproken locatie en terug (gerekend vanaf postcode 8219 AJ). Hierbij wordt er €0,20 per kilometer in rekening gebracht.
 3. Alle prijzen die Femke Rowel Fotografie hanteert voor haar producten of diensten op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Femke Rowel Fotografie ten allen tijde wijzigen. 
 4. Verhoging van de kostprijzen van producten/diensten of onderdelen daarvan, die Femke Rowel Fotografie niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 5. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals in lid 11, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

Ontbinding 

 1. Bij annulering/ontbinding binnen 48 uur voor de aangevangen datum van de fotoshoot, betaalt de cursist te allen tijde 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij annulering/ontbinding binnen 24 uur voor de aangevangen datum van de fotoshoot, betaalt de cursist te allen tijde 100% van de overeengekomen prijs.
 3. Heeft de cursist niets van zich laten horen en komt zonder enig reden niet op de afgesproken fotoshoot opdagen, dan betaalt de cursist te allen tijde 100% van de overeengekomen prijs.
 4. Er word geen geld terug geven.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Femke Rowel Fotografie gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de cursist in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Femke Rowel Fotografie.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Femke Rowel Fotografie zijn verplichtingen opschorten totdat de cursist aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Femke Rowel Fotografie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Femke Rowel Fotografie te voldoen. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid cursist

 1. Als Femke Rowel Fotografie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Femke Rowel Fotografie verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Femke Rowel Fotografie

 1. Deelname aan de fotoshoot  geschiedt geheel op eigen risico. Femke Rowel Fotografie is niet aansprakelijk voor enig letsel schade of andere schade die de klanten oplopen tijdens of ten gevolge van de fotoshoot. Ook is Femke Rowel Fotografie niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Femke Rowel Fotografie georganiseerde fotoshoot. 
 2. Femke Rowel Fotografie behoudt zich het recht voor programma- en/of locatie wijzigen aan te brengen. Klanten worden voorafgaand aan de fotoshoot over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij Femke Rowel Fotografie.
 3. Indien Femke Rowel Fotografie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Tijdens de fotoshoot wordt er aan de dieren niet onnodig pijn of letsel toegebracht, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier geschaad.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Femke Rowel Fotografie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Femke Rowel Fotografie kan worden toegerekend in een van de wil van Femke Rowel Fotografie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Femke Rowel Fotografie kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 36 genoemde overmachtsituatie worden ook-doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-internet, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien er een overmachtsituatie voordoet waardoor Femke Rowel Fotografie een of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Femke Rowel Fotografie er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Femke Rowel Fotografie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Gegevensverwerking/Privacy  

 1. Femke Rowel fotografie verwerkt enkel gegevens die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Femke Rowel Fotografie gaat zorgvuldig om met uw gegevens en stelt de gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 
 3. Femke Rowel Fotografie bewaart alleen uw gegevens totdat de overeenkomst door beide partijen is nagekomen. 
 4. Het delen van onbewerkte foto’s en/of RAW foto’s die zijn gemaakt bij de fotoshoot zijn niet toegestaan. 
 5. Foto’s die zijn gemaakt tijdens de fotoshoot  mogen worden gepubliceerd op sociale media. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Femke Rowel Fotografie is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 7-02-2022 met behulp van Schreven Fotografie en Design